Voksen gård

Våningshuset på Vestre Voksen gård ved Sørkedalsveien fotografert i 2013. - Foto Bjoertvedt / Creative Commons

Voksen gård, gård med gnr. 27, hadde det norrøne navnet Vágsin, sammensatt av Vágr, våg, sannsynligvis en eldre betegnelse for Bogstadvannet og vin, naturlig eng. Gården nevnes i middelalderen som klostergods under Hovedøya, og var alt da delt i to bruk. I 1426 ble Vestre Voksen skilt ut i et makeskifte med Eyvind Tjøstelsson. Siden har hans slekt sittet med samme gården.

1. Vestre Voksen, gnr. 27/32, Sørkedalsveien 303, bondeselveie fra 1426, fortsatt i samme slekt. Gården har en stor empirepreget hovedbygning med langside mot Sørkedalsveien, oppført midt på 1700-tallet, påbygd omkring 1800. Vestre Voksens låve, som lå vest for Sørkedalsveien, brant ned 3. juni 1952. Ved brannen var så å si alle de øvrige bygningene på gården antent, våningshusenes tak på den andre siden av veien ble antent og ødelagt. Brannvesenet fikk reddet ut 11 kuer, en kalv og en hest, mens 21 griser brant inne. Våningshuset på Vestre Voksen er fredet. Låven ble senere gjenoppbygd, men erstattet av den nåværende «boliglåven» med adresse Sørkedalsveien 254 i 2015/16.

2. Østre Voksen, gnr. 27/2, Sørkedalsveien 301. Var klostergods til 1532, og krongods til 1649. I 1672 ble den solgt til eieren av Vestre Voksen. Gården ble oppdelt, men senere eiere har samlet den slik at det ble eneeier. Hovedbygning i to etasjer med langside mot hagen, innpanelt svalgang, oppført ca. 1800. Bevaringsverdig.

11. juli 1954, bare to år etter brannen på Vestre Voksen, brant uthuset med låve og stall på Østre Voksen og av de ti ridehestene man hadde på stallen, brant åtte inne. Brannen var høyst sannsynlig påsatt. Våningshusenes nye tak gjorde antakelig at ikke også disse husene ble antent, men både våningshusets og drengestuens panel ble brunsvidd. Nytt uthus ble bygd etter brannen. I 2020 planlegges en rekonstruksjon av den originale låven med nye moderne leiligheter med høy standard og store vindusflater ved CODE Arkitekter AS. Den nye «leilighetslåven» vil føre til at gårdstunet blir reetablert slik det var før brannen i 1954.

På slutten av 1700-tallet hadde begge gårdene samme eier, fra 1800 har de vært delt, men i samme slekt. Under Voksen var det tolv husmannsplasser, noen i Sørkedalen. Av husmannsplassene kan nevnes Bjerke, Jarbakken, Liabakken, Grindbakken og Saga. Begge gårdene drev melkeproduksjon til begynnelsen av 1950-årene. Vestre Voksen hadde kyr til ca. 1951, Østre Voksen til ca. 1952. Deretter drev man en tid med griser og oppstalling av ridehester for galoppbanen på Øvrevoll.

Røa Gjerdefabrikk holdt i mange år til i låven på Østre Voksen. Etter at bedriften flyttet til Drammen rundt 1990, har låven vært brukt til en rekke forskjellige virksomheter.