Frøen gård

Våningshuset på Lille Frøen gård 1939. Foto: Anders Beer Wilse/Oslo Museum

Frøen, flere gårder med gnr. 37 og 38. Gården hadde sannsynligvis navnet Fróvin i norrønt, sammensatt av frjór, fruktbar, og vin, naturlig eng. Gården var delt i fire bruk i middelalderen: Nedre, Nordre, Østre og Søndre Frøen. De tre første var klostergods; under Hovedøya kloster, mens søndre var under Nonneseter kloster. Halvparten av Store Frøen og hele Lille Frøen ble krongods 1537. Resten tilhørte Christiania bispestol til midten av 1800-tallet. I 1663 ble krongodset solgt.

1. Store Frøen, gnr. 37, ble 1684 overdratt til oppsitter Haagen Lauritssøn Frøn. I 1743 ble gnr. 37/1 fradelt. Denne delen ble 1788 solgt til Iver Elieson og lagt under Frogner. Løkken Louisenlund, som lå ved den nåværende Fridtjof Nansens vei, ble utskilt, i 1845. I 1896 ble denne delen solgt til Christiania kommune. Gården hadde en husmannsplass i 1771, Bendzrud, som lå omtrent der hvor Monolitten i Vigelandsparken står.

2. Nansen-Frøen, gnr. 37/6, som lå der Fridtjof Nansens vei 15 er nå, ble solgt fra bispestolen i 1857. Dette var den andre halvparten av Store Frøen, og det lå ingen hus innover i Volvat terrasse. Gården var tidligere drevet som leilendingsbruk. Her ble Fridtjof Nansen født i 1861. Husene ble revet 1969.

3. Store Frøen, gnr. 37/7, Volvat terrasse 10, fradelt bispestolens del. I dag en stor villa. Tidligere lå plassen Bergendal på stedet. Colosseum kino ligger der hvor husmannsplassen lå.

4. Lille Frøen, gnr. 38/1, Slemdalsveien 25, ble kjøpt av Fredrik Bremer i 1676. I 1801 overtatt av oppsitteren Even Hanssøn Frøen. Det meste av gården ble utparsellert omkring 1900. 23. januar 1909 brant gårdens store uthus ned til grunnen, og flammene kunne sees over store deler av byen. Mannskaper fra Garden som var forlagt i gardekasernen på Majorstuen, deltok i slukningsarbeidet, men man klarte ikke å forhindre at fire kuer, to hester og flere griser brant inne. Våningshuset, oppført 1802, er fredet. Gården hadde to husmannsplasser i 1771: Evenstuen og Enden. Evenstuen lå midt i det nåværende sporområdet på Majorstuen stasjon.