Ekebergskråningen

Ekebergskråningen, også kalt Ekebergskogen eller Byskogen, Ekebergåsens vesthellinger mot fjorden. Området med et areal på ca. 800 daa ble innkjøpt av kommunen 1889, etter tidligere initiativ fra borgermester Evald Rygh og støtte fra Christiania Arbeidersamfund. Formålet var å sikre et område «hvori Byens Befolkning ... kan søge hen for at nyde frisk Luft og Adspredelse i en smuk Natur» og for å hindre at «Skoven (blir) ganske udhugget og ... bedækket med en uskjønn Bebyggelse». Skråningen skulle «som i uminnelige tider reise seg i naturlig velde fra by og fjord» uten skjemmende inngrep. Etter at Sjømannsskolen var bygd i 1917, ble terrenget omkring parkmessig behandlet. Gunnar Utsonds skulptur Helhesten kom på plass 1922.

På en skrånende slette ovenfor Sjømannsskolen anla tyskerne under den annen verdenskrig en æreskirkegård for tyske soldater. Opprettelsen ble gjort kjent 20. mai 1940. Den ble nedlagt som kirkegård 1952/53, og gravene, 2956 i alt, ble flyttet til Alfaset gravlund. De gamle hellene og trappene fra det gamle anlegget var lenge synlige i terrenget; i forbindelse med etableringen av Ekebergparken er området blitt omgjort til et friområde med nye, slyngede trapper.

Det ble i 1990-årene satt opp skilt og orienteringstavler om oldtidsfunn og historiske steder, som det er flere av langs den såkalte Jernalderstien, bl.a. skålgroper og båtgraver. Den nederste delen ble i 2008 fredet som Ekebergskråningen naturreservat.