Ekebergskråningen naturreservat

Ekebergskråningen naturreservat, opprettet 27. juni 2008, omfatter deler av Ekebergskråningen mellom Mosseveien i vest og Kongsveien i øst (unntatt bebyggelsen i Karlsborgveien og Kongshavn videregående skole (Sjømannsskolen), samt mindre områder øst for Kongsveien og Ekebergbanen. I alt 385 daa. Formålet med naturreservatet er å bevare et tilnærmet urørt område med en spesiell naturtype med stor variasjon i vegetasjonstyper og med stort biologisk mangfold. Det er blant Norges mest verdifulle lokaliteter for sørøstlig varmekjær kratt- og bergflatevegetasjon. Området er egenartet som en del av det mest verdifulle avsnittet av forkastningssonen på østsiden av Bunnefjorden. Naturreservatet inneholder også helleristningsfeltet ved Sjømannskolen (se Helleristninger.)