Energigjenvinningsetaten

Energigjenvinningsetaten, Klemetsrudveien 1, opprettet 2005 da den ble utskilt fra Renovasjonsetaten, har som hovedoppgave å sortere husholdningsavfallet til Oslo kommune, produsere fjernvarme og lage biogass og biogjødsel. Energigjenvinningsetaten har ansvar for drift og utvikling av kommunens energigjenvinningsanlegg på Haraldrud og Klemetsrud, samt på biogassanlegget i Nes på Romerike. Energigjenvinningsetaten gjenvinner 250 000 tonn avfall per år, derav 130 000 tonn avfall fra den lovpålagte kommunale renovasjon i Oslo. Resten av kapasiteten selges til kommuner i regionen og andre avfallsbesittere. I tillegg tilbyr etaten destruksjon av smittefarlig avfall og fraksjoner som krever sikker behandling (direkteforbrenning).

Årsproduksjonen er 160 GWh elektrisitet og 590 GWh fjernvarme. Etatens energiproduksjon bidrar til å realisere Oslo kommunes ambisiøse klima- og miljømål, som er å halvere utslippene av CO2 innen 2030.