Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten, Gjerdrums vei 10b, Oslo kommunes forvaltningsetat innen avfallshåndtering. Tømming og transport av husholdningsavfall utføres av private renovasjonsfirmaer for Renovasjonsetaten etter anbud.

Renovasjonsetaten drev tidligere Grønmo gjenbruksstasjon og gjenbruksstasjon og mottak for farlig avfall på Haraldrud. Det er mottak for hageavfall på Grønmo, Smestad og Grefsen. Etaten driver over 600 returpunkter for glass og metallemballasje og rundt 35 miljøstasjoner for for farlig avfall i byen. Et større program for kildesortering ble igangsatt 2009; gradvis gjennomført innen 2012.

Historikk

Inntil 1860-årene var renovasjonen i Christiania basert på at gårdbrukerne fra nabokommunene hentet privatavfallet fra binger plassert flere steder i byen. På den måten fikk bøndene gratis gjødsel. Men ordningen var utilfredsstillende, og Christiania Pudretfabrik overtok i 1865 tømmingen av bingene mot betaling. Også denne løsningen var sunnhetsmessig uforsvarlig, og etter årelange diskusjoner vedtok representantskapet å opprette et kommunalt renholdsverk fra 1897, som overtok renovasjonen for de huseiere som ønsket det. Fra 1932 har Oslo hatt tvungen renovasjon.

I 1993 ble Oslo Renholdsverk delt, da transportdelen ble skilt ut i en egen kommunal bedrift, Miljøtransport, som 1996 ble omgjort til aksjeselskap (solgt 2009). Renholdsverket skiftet navn til Renovasjonsetaten 1999. Forbrenningsanleggene på Klemetsrud og Brobekk ble skilt ut i egen etat 2005 (Energigjenvinningsetaten).