Gate- og veinavnsetting

Gate- og veinavnsetting. I 1624 ble det fastsatt navn på de nyregulerte gatene i det nye byanlegget Christiania. Forstedene, som grodde raskt og hvor det ikke forelå noen regulering, fikk trange og krokete gater med eiendommelige lokalnavn. Også byen vokste, bl.a. ved utfylling av sjøgrunnen i Bjørvika, og fikk nye gater. Etter en ny fastsettelse av gatenavn for Christiania i første halvdel av 1700-tallet, var det bare Kongens gate som fikk beholde sitt opprinnelige navn.

En rekke kommisjoner og komiteer har i tidens løp arbeidet med å foreslå nye gatenavn etter hvert som byen har fått nye gater. Den første gatenavnskommisjon ble nedsatt 1847 med professor J. S. C. Welhaven, riksarkivar Chr. Lange og kjøpmann Thor Olsen som medlemmer. Senere har det vært oppnevnt gatenavnkomiteer 1863, 1865, 1876, 1877, 1890, 1894, 1900, 1912, 1923 og 1930. 1945–81 ble medlemmene av gate- og veinavnkomiteen oppnevnt for valgperioden. Siden 1981 har gate- og veinavnsetting vært bydelsutvalgenes ansvar. Etter bystyrevedtak i 2000 er vedtaksmyndigheten, også når det gjelder navneendring av eksisterende navn på gater, veier og plasser, lagt til bydelsutvalgene og ikke som tidligere til bystyret.

Reglene for navnsetting fastslår at navnsetting av gater, veier og plasser skal knyttes til, eller være et minne om, stedegne og hevdvunne navn – gårdsnavn, husmannsplasser o.l.; kjente personer og steder; oppbyggingen, innflyttingen og den kulturelle utviklingen av bydelen. Navn av samme kategori bør holdes samlet i samme strøk. En bør unngå å bruke gate- og veinavn som kan forveksles med navn som tidligere er gitt. Det er ikke adgang til å knytte gate- og veinavn til nålevende personer.

Navneendringer må bare foretas når det er betydelige ulemper ved nåværende navn eller muligheter for misforståelser, eller når gateløpene blir brutt opp og gatene blir delt. I de senere år er det imidlertid foretatt enkelte navneendringer for å gi personer mer fremtredende plassering i gatenettet. Roald Amundsen fikk sitt navn flyttet fra nåværende Olav V's gate til nederste del av Universitetsgata da den avdøde kongen i 1991 ble beæret med gaten fra Stortingsgata til Kronprinsesse Märthas plass. Og Henrik Ibsens gate «flyttet» i jubileumsåret 2006 fra Hammersborg til tidligere Drammensveien mellom Lapsetorvet/Solli plass og Abelhaugen.