Huseby gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart

Huseby, gård med gnr. 29. Navnet kommer av norrønt Húsabýr, sammensatt av hus og bosted, et navn som antagelig har kommet til landet fra Sverige på 800-tallet og har vært knyttet til gårder med en spesiell funksjon i administrasjonen, senere kongsgårder. Gården nevnes først på 1400-tallet. I 1532 eide Hovedøya kloster hele gården. Den var krongods til 1663, og ble solgt til brukeren Morten Olssøn Huseby 1770. Løkken Montebello ble utskilt 1829. I 1863 ble gården delt.

1. Søndre Huseby, gnr. 29/5, Montebelloveien 4. Gården ble utparsellert til villaområde. På gårdens grunn lå hoppbakken Husebybakken (Kastellbakken), Holmenkollens forgjenger. På Søndre Huseby gjenstår bare våningshuset, «Villa Jarlsborg», bygget av gårdbruker Bernhard M. Kopperud 1888 i nasjonalromantisk stil med vikingornamentikk, blyvinduer, klebersteinspeis og gyldenlærstepper, trolig helt eller delvis tegnet av Gerhard Munthe. Husmannsplasser: Heidenborg, Sogstad, Nyebraaten, Kastellet, Allergodt og Trasop. De tre første ble flyttet sammen på eiendommen Montebello.

2. Nordre Huseby, gnr. 29/4, Sørkedalsveien 148. Gården ble i 1918 solgt til staten og benyttet som øvingsområde for militæret. Den ble bygd ut til militærleir av tyskerne under krigen og ble brukt av H. M. Kongens Garde frem til rundt 1980, da den ble revet og erstattet av dagens Husebyleir. Våningshuset og resten av gårdsbebyggelsen ble revet i forbindelse med nybyggingen av Gardeleiren. Der hovedbølet hadde ligget, ble det bygd en ny befalsmesse og tre befalsforlegninger. Gården hadde følgende husmannsplasser: England, London og Gjetebråten.