Sander gård

Sander, gård med gnr. 71/1, Maridalen, ved Greveveien øst for Nesbukta. Navnet er sammensatt av sand og norrønt vin, naturlig eng. Gården nevnes som kirkegods i middelalderen. Den var delt i to bruk, ett under Nonneseter kloster og ett under Korskirken. Den var krongods fra 1537 til 1726, da hele gården ble solgt.

Sander ble innlemmet i Nordmarksgodset i 1806 og solgt til Kristiania kommune i 1912. Den hadde to setre, Evenseter og Halvorseter. I 1820 hadde gården 9 husmannsplasser: Søndre Stuen, Sagstuen, Odden, Halvorstuen, Sanderberget, Slåttebråten, Gresstua, Sanderstua og Monsetangen. Også plassen Berntsberg lå under Sander fra ca. 1750, senere utskilt