Gullfisk

«Gullfisk», folkelig betegnelse på en spesiell trikketype som var i drift fra 1937 til 1985.

I årene 1937–39 anskaffet Sporveien i alt 46 Gullfisker. Navnet henspiller på vognenes strømlinjede form, særlig det skrånende bakpartiet, som kunne minne om en fiskehale. Vognene var bygd i aluminium og representerte en for sin tid meget avansert konstruksjon. 20 Gullfisker var bygd ved Skabo Jernbanevognfabrik, de øvrige 26 ved A/S Strømmens Værksted. I 1937 ble de første Gullfiskene satt i drift på Kjelsåsbanen, senere også på enkelte innenbys linjer. Etter krigen ble Gullfiskene gradvis overført til LilleakerØstensjøbanen. Etter omleggingen av Østensjøbanen til T-bane i 1967 kom noen Gullfisker kortvarig tilbake som ekstravogner på bylinjene.

1970–74 ble Gullfiskene ombygd til enmannsbetjening. I årene 1974–85 gikk vogntypen fast på linje 9, Jar–Ljabru. Vogn 198 ble etter utrangeringen solgt til sporveien i Kochi i Japan. Her ble vognen ombygd til 1067 mm sporvidde og til toretningsvogn. Etter å ha stått hensatt i flere år ble det i 2010 bestemt at den skulle tas i bruk på nytt.