Bekkelaget skole

Bekkelaget skole, Marienlundveien 1, barneskole (1–7), er en av byens eldste skoler. Den ble opprettet 1859, først kalt Bergenhus, fra 1871 Bernhus (begge navn etter gården Bernhus som skoletomten ble utskilt fra). Den opprinnelige skolebygningen til Bernhus skole fra 1859 disponeres nå av Aktivitetsskolen. Bekkelaget skole fikk sitt navn da nåværende bygning (ark. Harald Bødtker) ble tatt i bruk 1904. Utvidet med tilbygg 1918 og 1925, ny utvidelse med selvstendig bygning 1937. På motsatt side av Marienlundveien ligger den lille parken Marienlunden.

Skolen ble allerede 18. april 1940 overtatt av et tysk kompani, Luftnachrichten Regiment III. Kompanie. To dager tidligere hadde lærerpersonalet klart å få reddet ut undervisningsmateriellet, slik at kun stoler og pulter var igjen. Materiellet ble lagret flere steder, blant annet på Abildsø skole og i kjelleren i Bekkelaget kirke. Senere var 1. Luftgau Nachrichten regiment forlagt her. Det disponerte en Aussenkommando med med sovjetiske krigsfanger. I begynnelsen av april 1945 var det ti fanger her. Et skur brukte tyskerne som bensinlager, og uværsskuret som garasje. Det ble gjort betydelige ombygninger i skolebygningene, blant annet ble gymnastikksalen gjort om til kantine og festlokale. Tannlegekontoret var offisersbolig og skolekjøkkenet ble gjort om til telegrafistskole. I hagen ut mot veien lå det maskingeværposter.

Undervisningen måtte drives en rekke forskjellige steder, blant annet i private hjem, i kirken og på Nedre Bekkelaget skole, en avdeling av Bekkelaget skole, i alt på 16 steder i skolekretsen. Høsten 1944 var det også elever fra Bekkelaget på Ljan skole. Nedre Bekkelaget skole, som ble tatt i bruk i 1938, ble beslaglagt av tyskerne 17. mai 1940, og var i tysk besittelse til 11. mai 1942. Da skolen ble frigitt, kunne elever fra Bekkelagshøgda få undervisning her. I august 1945 var Bekkelaget skole istandsatt og klar til å ta imot elever igjen.

Skolen ble om- og påbygget 1998–99. Den hadde de høyeste elevtallene i skolens historie rundt 1959 (1109 elever). Skoleåret 2022/23 hadde skolen 601 elever. Bekkelaget Skoles musikkorps ble stiftet 1931.

Nedre Bekkelaget skole, Ormsundveien 2, ble opprettet som småskole 1938.