Grøttumsbekken

Grøttumsbekken, også kalt Bjordamsbekken, bekken som løper fra Bjordammen i Nordmarka vestover til Sørkedalselva der den munner ut noe sør for Sørkedalen kirke. Grøttumsbekkens øverste kilde er Åbortjern som ligger nord i Frønsvollsmyrene, noe øst for Store Tryvann, ca. 450 moh. Herfra fører bekk nordvestover til Bjordammen. I Bjordammen munner også bekken som løper nordover fra de tre Tryvannene. Like nedenfor Bjordammen tar Grøttumsbekken opp bekken fra Skjennungen, lenger nede et par andre bekker, bl.a. bekken fra Rundmyr sør for Nordmarkskapellet, før den munner ut i Sørkedalselva.

Bakkene der bekken går, kalles Grøttumskleivene. Nord for kleivene ligger flatere områder, Grøttumsflaka.