Lofsrud gård

Lofsrud, gård med gnr. 178/1, Enebakkveien, nord for Klemetsrud. Navnet kommer kanskje av et ellers forsvunnet mannsnavn Lopt. Gården var kannikegods på 1600-tallet. Kronen solgte den 1668. I 1806 ble gården solgt til Jens Jonssøn Lofsrud. Kjernen i hovedbygningen er antagelig fra omtrent samme tid. Bygningen er regulert til bevaring og brukes nå som kultur- og aktivitetssenter for bydel Søndre Nordstrand. Husdyrholdet opphørte nesten helt i 1940-årene, og jordveien ble ikke brukt etter at Oslokommune kjøpte opp inn- og utmark i forbindelse med Mortensrud-utbyggingen. To av hestene på Lofsrud, Blakken og Bruna, har fått veier oppkalt etter seg – Blakkens vei og Brunas vei.

Til Lofsrud hørte et par husmannsplasser. Granli ved Ljabruveien mellom Bjørndal og Hauketo ble skilt ut fra Lofsrud på 1900-tallet.