Nordseter gård

Nordseter gård oppe til venstre, 1962. Nyere bebyggelse til Nyquistveien i forgrunnen. Foto: ukjent/Oslo byarkiv

Nordseter, gård med gnr. 157/47, Ivar Knutsons vei 45, het frem til ca. 1700 Mølskerud, navnet er muligens en sammensetning med elvenavnet Mølska. Gården nevnes i middelalderen. 1679 solgte Kronen Nordseter til Ulrik Fredrik Gyldenløve. 1915 ble gården solgt til A/S Nordstrandshøiden. Gårdene Holtet, Kastellet og Bernhus er i likhet med plassen Kullebunden utskilt fra Nordseter.

Gården ble drevet til 1978, men jordveien ble senere regulert til boligområde. Tunet er regulert til bevaring og var fra 1990 forvaltet av Nordstrand bydel, nå blir den i likhet med Lambertseter gård forvaltet av sentrale kommunale etater. Nordseter Pensjonistforening har en leieavtale med kommunen og har bl a leid ut et lokale til Søndre Aker Historielag. Våningshuset er blitt grendehus og leies ut til ulike arrangementer, stabburet er speiderlokaler og drengestuen brukes til boligformål. Våningshuset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Blått skilt satt opp av Selskabet for Oslo Byes Vel

Annen verdenskrig

Før krigen var det store, åpne jorder rundt gården. Den ble rekvirert av tyskerne og omgjort til en radarstasjon. På jordene øst for gården satte de opp en diger radarskjerm med hele 7,5 meter diameters radarspeil. Den var av typen «Würzburger Riese» (Würzburg-kjempen) og inngikk i en radarkjede brukt til å lokalisere fiendtlige fly. Anlegget hadde direkte kontakt med plottestasjonen i Rosendalsveien. Det lå også et underjordisk blokkhus her. Betjeningen bestod av 10–12 mann fra Luftwaffe og 8–10 mann fra marinens kystvern. Til nærforsvar var det anlagt et luftvernbatteri med lette maskinkanoner lengst sør i området. Stillingen var utstyrt med lyskaster, lytteapparat og avstandsmåler. I utmarka lå det tre–fire brakker med mannskapsrom for 50–60 mann fra Luftwaffe og kantine og kjøkken, samt en tømret offisersbrakke. Villaen i Lambertseterveien 16 var rekvirert. Inngangen til leiren lå vis-à-vis stabburet på Nordseter, og porten mot veien bestod av to «spanske ryttere». Av denne leiren er det ingenting igjen, bortsett fra en betongplatting øst for Ivar Knutsons vei.