Foss gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nedre Foss gård. I bakgrunnen Grünerløkka studenthus, den tidligere kornsiloen til Bjølsen Valsemølle. - Foto: Helge Høifødt / Creative Commons

Foss, navn på to gårder som lå på østsiden av Akerselva.

1. Nedre Foss, Nordre gate 2, tidligere Fossveien 2. Fra middelalderen ble fossekraften i elven utnyttet til mølledrift. Det var kirken som malte tiende-korn ved anlegget, og gate- og veinavn i strøket bærer ennå bud om mølleanleggets betydning (Møllergata, Møllerveien, Brenneriveien). Møllen nevnes i 1220 som kvern under Hovedøya kloster. Etter reformasjonen overtok kongen, og den var krongods 1537–1672. Gårdsbruket som kaltes «Kongens mølle», ble forpaktet bort; den hadde privilegium på kornmaling innen 1/4 mils avstand fra Christiania. Familien Grüner (to grener) eide Nedre Foss 1672–1758 og 1803–1911.

Jordveien strakte seg fra Ankerbrua og opp mot Sannergata, hele det området som senere ble kalt Grünerløkka da Grüner solgte marken til Thorvald Meyer. Bruket ble utparsellert i forbindelse med utbyggingen av Grünerløkka. Nedre Foss mølle ble senere drevet av Bjølsen Valsemølle. Senere ble møllevirksomheten her nedlagt og møllebygningen revet 1986, men siloen i Marselis' gate 24 ble brukt til kornlagring frem til 1990. Den ble ombygd til studentboliger 2001 under navnet Grünerløkka studenthus.

Mølleanlegget fikk i tidens løp flere møllebygninger, og hovedbygningen lå lenge omgitt av store driftsbygninger. De ble revet før Nedre Foss park kunne settes i stand. Hovedbygningen ble oppført 1801/02 av branndirektør Jens Chr. Smith, svigerfar til Hans Grüner. Det var i mange år kontorer bl.a. for Miljøstiftelsen Bellona. Etter omfattende restaurering ble hovedbygningen åpnet som restaurant i mai 2015. 30. desember samme år fikk imidlertid gården store skader i en brann. Etter ny restaurering gjenåpnet restauranten i november 2017. Huset er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

2. Øvre Foss lå ved Steenstrups gate 20, ble fradelt Foss i 1668. Stedet hadde flere eiere og har gitt grunn til Akers mek. Verksted, Christiania Seildugsfabrik og den øvre del av Grünerløkka. 1897 ble Foss skole bygd på gårdens grunn, og det gamle våningshuset ble benyttet til bolig for overlæreren. Det ble revet 1912.