Nordberg gård

Denne artikkelen omtaler et sted

Åpne i Oslo bykart
Nordberg gård i 2012 med innkjøringen til tunet fra Nordbergveien. - Foto: Ø. Reisegg / Oslo Byleksikon

Nordberg, gård med gnr. 52/1, Nordbergveien 42. Gården het opprinnelig Lille Sogn og var en del av Sogn gård. Den skiftet navn ved kgl. resolusjon i 1810. I 1347 tilhørte gården Nonneseter kloster. Gården var delt i to bruk. Fra 1663 var den privateid, og den har vært bondeselveie fra 1776. Begge gårdparter, Lille Sogn og Lille Sogn Ødegård har vært drevet som ett bruk fra 1663. Nordbergs areal var på ca 2000 daa, hvorav 600 daa var dyrket og 100 daa beitemark, resten var skog som strakte seg opp mot «svenskemuren» ved Havnabakken. Det var full gårdsdrift med kyr her frem til den annen verdenskrig, hester var det her også etter krigen.

Gården har et stort empire våningshus med 1700-talls kjerne, og en drengestue med innebygd svalgang. Drengestue, antakelig gårdens opprinnelige våningshus, ble oppført tidlig på 1700-tallet. Også stabbur fra 1700-tallet. Gårdstunet regnes som et av de beste gjenværende tun i Aker. Gården er markert med et av Oslo Byes Vels blå skilt.

Et av gårdens jorder ble kalt «Dyrlandsjordet», og dette har gitt opphav ti navnet Dyrlandsveien mellom Borgestadveien og Lersolveien.

Gårdens husmannsplasser i 1771: Hamborg, Nilserud, Grinda, Holstein og Sognstuen.