Bjerke (bydel)

Bydel Bjerke .jpg
Oslo bjerke.png

Bjerke, administrativ bydel i Groruddalen (Ytre by øst), mellom Bydel Alna i Ulvensplitten (E 6) og Hovedbanen i henholdsvis sør og sørøst og skoggrensen mot Lillomarka i nord. Bydelen grenser i sørvest til Bydel Grünerløkka i Ring 3 og i nordvest til Bydel Nordre Aker i Trondheimsveien/kraftledningen som går nordøstover fra Aker sykehus. I nord grenser bydelen til Lillomarka og i øst til Bydel Grorud ved Rødtvet stasjon på T-banen og bekken/Nedre Kalbakkvei til Hovedbanen.

Bjerke fikk sine nåværende grenser ved opprettelsen av bydelsforvaltningene i 1988; den er således en av de i alt fire bydelene i Oslo som ikke fikk grenseendringer ved bydelsreformen i 2004. Bydelen har et areal på 7722 daa (7,7 km2) og har 34 064 innbyggere (2021). Bare bydelene Grorud og Stovner har færre innbyggere.

Bjerke har navn etter gården Bjerke som ble fradelt Refstad 1880; navnet ble etter åpningen av Bjerke Travbane i 1928 etter hvert også brukt som strøksnavn og ble ved innføringen av bydelsforvaltningen i 1988 navnet på bydelen. Navnet er dannet av trenavnet bjerk, og bydelen har i sin bydelslogo en bjerk som med sin krone dekker en bymessig bebyggelse. Bjerke fikk ved reformen i 2004 bydelsnummer 9.

Bebyggelse

Som i de øvrige bydelene i Groruddalen er arealbruken i dalbunnen dominert av næringsformål (industri, lager, forretningsdrift, samferdselsformål, mv.), først og fremst omkring og sør for Østre Aker vei (Rv. 163). Arbeidsplassområder av betydning finner en ellers ved Sinsenkrysset lengst i vest (bl.a. Aker sykehus), på Bredtvet lengst i øst (Bredtveit fengsel og sikringsanstalt og Bredtvet kompetansesenter, et statlig, spesialpedagogisk senter for mennesker med språk- og talevansker, samt flere andre offentlige institusjoner), og nord for Sletteløkka (Krigsskolen for Hæren i Linderud leir). Bjerke har relativt sett mange arbeidsplasser. Utenom Alna har ingen av bydelene i Ytre by øst og sør flere arbeidsplasser.

Nord for næringsarealene i dalbunnen strekker boligområder seg oppover mot skoggrensen mot Lillomarka. Den består dels av eldre småhusområder i vest (Årvoll, Løren og Risløkka), dels av drabantbybebyggelse lenger øst (Tonsenhagen, Refstad, Linderud, Sletteløkka og Veitvet), vesentlig fra 1950- og 1960-tallet. Det har på 2010-tallet pågått en betydelig boligbygging på tidligere næringsarealer på Løren.

Befolkningsforhold

Bjerke er Oslos nest minste bydel etter folketall; bare Grorud er mindre. Med en befolkningstetthet på 4,14 innbyggere per dekar (2018) ligger Bjerke på gjennomsnittet for Groruddalen (3,86) og Ytre by som helhet (4,37 ekskl. Marka). Bjerke har siden 1990-tallet hatt den sterkeste befolkningsveksten blant bydelene i Groruddalen, i tiårsperioden 2008–18 økte folkemengden med gjennomsnittlig 2,0 prosent årlig mot 1,2 prosent for Groruddalen og 1,9 prosent for byen som helhet. Dette har først og fremst sammenheng med en økende boligbygging fra århundreskiftet i bl.a. tidligere næringsområder ved Ring 3 lengst vest i bydelen.

Andelen innvandrere og norskfødte med to utenlandsfødte foreldre i befolkningen (innvandrerandelen) i Bydel Bjerke har som ellers i Groruddalen økt betydelig siden 1990-tallet, og andelen utgjorde 2018 44,2 %, hvorav 33,4 % fra ikke-vestlige land. Oslo som helhet hadde til sammenligning innvandrerandeler på henholdsvis 32,8 prosent i alt og 22,7 prosent fra ikke-vestlige land.

Samferdsel

Viktigste kollektivforbindelse til sentrum er T-baneforbindelsene Vestli–Stortinget–Ringen–Sognsvann og VestliLørenBlindern–Stortinget–Bergkrystallen (Grorudbanen), som betjener alle de større boligområdene sentralt i bydelen. Langs bydelsgrensen i sørøst går Hovedbanen med en stasjon, Alna, på lokaltogforbindelsen Lillestrøm–Oslo S–Spikkestad. De nordvestre delene av bydelen har to bussforbindelser med Sentrum via Trondheimsveien (TonsenhagenVoksen skog, og Grorud–Snarøya) og én over Linderud, Risløkka, Økern og Kampen (Tonsenhagen–Vippetangen).

Viktigste sentrumsrettede veiforbindelser er Trondheimsveien (Rv. 4), som går gjennom bydelen i nord, og Østre Aker vei (Rv. 163) parallelt med denne i sør. Langs bydelsgrensen i sør går E 6 (Ulvensplitten). Viktige tverrforbindelser er foruten Ring 3 langs bydelens vestgrense Nedre Kalbakkvei langs bydelsgrensen i øst. Sentralt gjennom bydelen fører Refstadveien/Brobekkveien fra Trondheimsveien til Strømsveien og E 6.

Bydelsadministrasjonen ligger i Ulvenveien 80a. Forretnings- og servicesentre ellers på Linderud og Veitvet, alle de tre sentrene ved T-banestasjoner. Norges første travbane med totalisatorspill (1928) ligger sentralt i bydelen. Bredtveit fengsel og sikringsanstalt, som ligger lengst øst i bydelen, er landets sentrale kvinnefengsel. GTh

Bjerke bydel

Parti Stemmer ved bydelsvalget % Mandater bydelsutvalget
2007 2011 2015 2019 2007 2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 38,3 42,0 42,0 28,9 6 7 7 5
Høyre 18,2 25,1 22,3 19,6 3 4 3 3
Fremskrittspartiet 18,0 9,5 7,9 8,8 3 1 1 1
Sosialistisk Venstreparti 9,4 7,4 6,1 11,1 2 1 1 2
Venstre 5,6 6,1 5,3 4,5 1 1 1 1
Rødt 4,3 4,5 5,4 9,3 1 1 1 1
Miljøpartiet De Grønne 0,4 1,8 7,0 12,3 1 2
Kristelig Folkeparti 3,0 3,1 3,1 2,5
Andre 2,7 0,5 0,9 3,0